DWQA QuestionsCategory: QuestionsОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Жана Райнова asked 6 years ago

Какви са възможностите за финансиране на предприемачи в туризма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ , финансирана от ЕС в България?

1 Answers
generaladmingeneraladmin Staff answered 6 years ago

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП – пряко подпомага стартиращи и съществуващи МСП, за повече информация – http://www.opcompetitiveness.bg

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

20 + 6 =