DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво представлява и как се прави бизнес план?
Елена ВидеваЕлена Видева Staff asked 6 years ago

1 Answers
DavidDavid Staff answered 6 years ago

Бизнес планът има за цел да опише ясно и конкретно съответната бизнес идея и при възможност да спомогне за намирането на финансиране за нея, т .е представлява план за практическата реализация на дадена бизнес идея.

Разработването на бизнес план преминава през няколко основни етапа, схематично представени по-долу:

 1. Анализ – отговор на въпросите:

Кои сме ние?

Каква е нашата идея?

Какво показват нашите проучвания?

 1. Планиране

Маркетингов план

Икономическа и финансова прогноза

Технически план – проект и организация на дейността

 1. Програмиране

Кой какво прави?

Кога го прави?

С какви ресурси го прави?

 1. Приложения – имат за цел доказване на по-голяма задълбоченост и доказване на изложението в бизнес плана – приложенията могат да съдържат статистически, емирични данни и др.

Примерно съдържание на бизнес план включва:

 1. Резюме – въведение.

Резюмето на Вашия бизнес е изключително важно, особено когато кандидатствате за външно финансиране или ще го представяте пред партньори, защото то формира първото впечатление за Вашата бизнес идея и бъдещ проект. Резюмето трябва да съдържа минимум следната информация:

 • Цели, за които се съставя и цели на бизнеса – целите трябва да бъдат ясни, точни и най-вече количествено измерими;
 • Кратко описание на проекта – описанието трябва да бъде ясно, точно и конкретно и по-убедителен начин да представя вътрешната логика на проекта;
 • Очакван резултат след завършване на проекта – това е може би най-важната част от резюмето, защото показва, какво точно се очаква да постигнете след реализирането на планираните бизнес дейности.

 

 1. Описание на осъществяваната от организацията дейност (само ако е съществуваща фирма, която извършва дейност и желае да разшири своя обхват на дейности или услуги).
 2. Предварително пазарно проучване
  • Анализ на конкуренцията

3.2. Анализ на пазарната среда

 1. Маркетинг и управление
  • Маркетингова стратегия
  • Системи за управление
  • Рекламна политика
 2. Обект и източници на финансиране
 3. Етапи на изпълнение
 4. Бъдещи доставчици
 5. Бъдещи клиенти
 6. Прогноза за нетни парични потоци

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

1 + 0 =