DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакво е необходимо за успех в туристическия бизнес?
1 Answers
DavidDavid Staff answered 6 years ago

Успехът на дадена бизнес идея в сектор „Туризъм“ зависи от множество фактори и обстоятелства, голяма част от които зависят от самия предприемач и неговите конкретни действия за реализирането на идеята и превръщането и в реален и доходоносен бизнес. От друга страна има и редица фактори, които са извън сферата на действие на предприемача и върху които той не може да влияе: това са основни факторите на външната страна (развитието на пазара, макроикономическата среда, неочаквани (форсмажорни обстоятелства), регулаторни мерки и др.). Тук ще посочим онези фактори, които са в обхвата на действие на предприемача, онези фактори, на които той може да влияе и които могат да благоприятстват успешното реализиране на неговите бизнес идеи.
Фактор № 1. Личните качества и компетенции на предприемача, включително:

 • Вяра в собствените възможности и идеи,
 • Способност за стратегическо мислене,
 • Повишени комуникационни и междуличностни умения,
 • Умения за анализ и синтез на информацията;
 • Умения за разрешаване на проблеми и конфликтни ситуации;
 • Проектно мислене и умение за управление на процеси

Фактор № 2. Разбиране за същността и характерните особености на туристическия бизнес
Най-важните особености на туристическия бизнес е, че туристическият продукт се характеризира с неосезаемост и оценката на потребителите за качеството на туристическия продукт/ услуга зависи от степента, в която са задоволени техните очаквания, което често се свързва с елементи извън туристическия сектор. Затова успехът в този бизнес зависи до голяма степен от разбирането на предприемача за правилата на бизнеса и нуждите на потребителите.
Фактор № 3. Иновативност
Предприемачеството в най-висока степен е творческо дело, което винаги съдържа в себе си нещо ново и различно – нов или модифициран продукт, нова технология, нова или усъвършенствана система за обслужване, нова организация на производството и труда, нова пазарна ниша и др., които, в голяма степен могат да осигурят успеха на дадена бизнес идея.
Фактор № 4. Качество
Качеството на бизнес идеята се осигурява чрез осъществяване на сравнителен анализ на различни или подобни бизнес идеи по отношение на тяхната приложимост, жизнеспособност и възвръщаемост, подбор на потенциално най-успешната идея и разработване на бизнес план, който ясно и конкретно я описва и би спомогнал нейната реализация.
Фактор № 5. Стратегическо планиране
Важен фактор за успешното реализиране на дадена бизнес идея е стратегическото планиране на по-нататъшната реализация. Стратегическото планиране обхваща набор от последователни стъпки, в рамките на които предприемачите трябва да изпълнят следните задачи:

 • Да анализират силните и слаби страни на новия бизнес;
 • Да анализират възможностите и заплахите, или ограниченията, които може да съществуват извън предприятието;
 • Да определят мисията и да разработят целите на организацията;
 • Да формулират стратегията или плана, които да подхождат на силните и слаби страни на предприятието и възможностите и заплахите от външната среда;
 • Да изпълнят стратегията;
 • Да се ангажират с мерките за стратегическия контрол, за да се гарантира изпълнението на поставените цели.

Фактор № 6 – Екип/човешки ресурси
Осигуряването на добре подготвен и мотивиран екип с отговорно отношение към задачите и координиране на връзките с ръководителя е ключов фактор за успеха на дадена бизнес идея.
Фактор № 7. Контрол на изпълнението
Проследяването на изпълнението на планираните дейности е важен етап при реализирането на дадена бизнес идея за своевременно постигане на поставените цели – пазарът на туристически услуги е изключително динамичен и изискванията на потребителите стават все по-големи и разнообразни и поради това е необходимо да се извършва непрекъснато наблюдение и контрол на изпълнението и да се предприемат коригиращи действия.
Фактор № 8. Подкрепа от страна на близки, приятели, познати и други заинтересовани страни
Много важен фактор, на който можете да се разчита за успешното реализиране на дадена бизнес идея, е семейството, близки или приятели, с които да обедините усилия. Тяхната квалификация, умения, идеи и опит могат да допълват знанията, уменията и идеите на предприемача в едно успешно сътрудничество.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

18 + 7 =