DWQA QuestionsCategory: QuestionsКакви са възможностите за финансиране в сектора на туризма?
1 Answers
DavidDavid Staff answered 6 years ago

За сектора на туризма са приложими следните типове финансиране:

  1. Бизнес инициативи/проекти, изцяло самофинансирани от организацията, която ще ги реализира.

В този случай организацията е свободна да приеме каквито желае форми на документиране на проекта и на процеса на неговата реализация, а също така и на контрола на неговото изпълнение.

  1. Бизнес инициативи/проекти, търсещи частично или пълно външно възмездно или безвъзмездно финансиране

Такива бизнес начинания, условно наречени проекти, както и целият цикъл на тяхното управление, се съобразяват с изискванията на външната организация или организации, от които ще се търси подобно финансиране. В това отношение могат да се обособят няколко типа организации, предоставящи финансиране на определени типове проекти, а именно:

  • Търговски банки, предоставящи възмездно финансиране под формата на банкови кредити след представяне на бизнес план/проект. Всяка търговска банка обикновено има разработени и предоставяни на кредитоискателите определени общи правила, по които желае да й се представят и обосновават исканията за банков кредит. На основа на преценка на ефективността на проекта, на очакваната негова възвръщаемост, както и на цялостната кредитоспособност на кредитоискателя, банката се произнася дали, в какъв размер, срокове, лихвени и други условия, е готова да предостави искания й кредит. Важно е да се отбележи, че предоставяното от търговските банки финансиране е под формата на привлечен капитал. Този капитал е изискуем, т.е. подлежи на връщане в предварително фиксирани срокове и при определени други условия, независимо от това, каква на практика в реалната действителност ще се окаже успеваемостта на проекта и ще разполага ли кредитополучателят с необходимите му средства за погасяване на получения кредит. При неизпълнение на тези условия банките са в правото си съгласно договорните условия да налагат строги санкции на кредитополучателя, за да си осигурят връщане на вложените средства заедно с полагащите им се текущи, а евентуално и наказателни лихви.

 

  • Фондове за рисков капитал и бизнес ангели

Основният принцип, по който работят фондовете за рисков капитал е, че те стават съдружници на дадена бизнес организация за определен период от време и й осигуряват основната част от необходимия капитал за реализиране на бизнес проекта/инициативата. Предимство на привличане на средства от такива фондове, а не от банки е, че фондовете правят вложенията под формата на дялове, а не на привлечен капитал и не изискват предоставяне на обезпечения или банкови гаранции, както и на лихви върху вложените средства. Очакванията на такъв фонд са вложенията му да доведат до значително по-голяма печалба от средната, за да може да се оправдае по-големият риск от подобен начин на финансиране в сравнение с банковия кредит.

  • Бизнес ангели

Разликата с фондовете за рисков капитал е че т. нар. бизнес-ангели, представляват отделни бизнесмени, разполагащи със значителен финансов ресурс, които са готови да финансират временно чрез съответна форма на сдружаване бизнес-проекти с очаквана висока ефективност и възвръщаемост.
У нас подобни форми на финансиране са все още в доста начален етап на функциониране, но през следващите години ще търпят най-голямо развитие.

  • Донорски организации, които са готови да предоставят безвъзмездно пълно или частично съфинансиране за реализацията на определени типове проекти.

На практика най-големия и продължително действащ у нас донор, който съфинансира проекти по определени ясно изразени писмени правила, е Европейският съюз, чрез финансовите средства, които се предоставят по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове, осигуряващи съвместно със съфинансирането от националния бюджет висок процент финансиране на проекти в сферата на туризма. Възможностите, които се предоставят са основно по две оперативни програми – Подмярка 6.4 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и мерки за насърчаване на предприемачеството по Oперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

8 + 15 =