DWQA QuestionsCategory: QuestionsКак да използвам възможностите на информационните и комуникационни технологии и електронната търговия за развитие на успешен бизнес в сферата на туризма
Билян ГеговБилян Гегов Staff asked 6 years ago

1 Answers
DavidDavid Staff answered 6 years ago

Възможностите на информационните и комуникационните технологии за развитието на туризма и свързаните с него сектори са на практика неограничени. Тази неограниченост дава възможност на организациите да:

  • Предлагат всякакви продукти и услуги.
  • Превърнат всички хора в клиенти.
  • Да се доказват и конкурират на международно ниво.

Развитието и внедряването на информационни технологии в туристическия сектор е ключов фактор за оцеляване в съвременната туристическа индустрия. Динамиката на глобалния туристически пазар стимулира употребата на постоянно еволюиращи програмни приложения с мощни функционалностти в сферата на управлението, комуникациите, рекламата, промоцията, дистрибуцията и услугите в туризма. При това не е необходимо задължително да се използват професионални услуги и приложения, особено широко разпространение в сектора на туризма получава предоставянето на информация и организирането на маркетинг чрез социалните мрежи, видео канали, безплатни платформи и т. н.
Форми на приложение на информационните и комуникационните технологии в туризма:

  1. Електронна (интернет/онлайн) търговия – за онлайн продажба на туристически продукти и услуги
  2. Електронен (Интернет/онлайн) маркетинг – за анализ и изследване и позициониране на пазара – продукти, цени, клиенти и конкуренти
  3. Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – събиране на информация за клиентите в централизирана база данни, която създава взаимоотношения и задържането им за по-продължително време
  4. Системи за планиране на фирмените ресурси и доставки – бизнесът се управлява от интегрирана система за управление на всички операции, материални, трудови и финансови ресурси на организацията, както и външни доставчици
  5. Електронни разплащания и електронно фактуриране – създаване и изпращане на електронни фактури и други платежни документи и превеждане на суми по електронен път
  6. Системи за анализ и прогнози – обработка на информация с цел анализ и изготвяне на прогнози за развитие и действие.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

3 + 1 =