DWQA QuestionsCategory: QuestionsИмам различни идеи за бизнес в областта на туризма. Мога ли да разбера предварително коя от тях би била най-успешна за реализиране и как?
1 Answers
DavidDavid Staff answered 6 years ago

За да бъде успешна една бизнес идея в сферата на туризма тя трябва да бъде правилно оценена и да се избера именно онази идея, която в има най-големи шансове за пазарна реализация. За да постигнем това от генерираните идеи, трябва да изберем онези, които са с най-висока степен на рационалност, жизнеспособност и имат най-голям потенциал да бъдат добре приети от потребителите. Ако се окаже, че потенциалът на идеите е приблизително еднакъв, ще бъде необходимо идеите да се конкретизират още повече, да се извършат допълнителни проучвания и да се направи сравнителе анализ между тях.

За предварителната оценка на генерираните идеи е целесъобразно да се определят няколко критерия, които не изискват събирането на голяма по обем специфична информация, нито пък прилагането на сложни и трудоемки методики. Такива критерии могат да бъдат например:

  • Съответствие – съответства ли идеята на изискванията на туристическия бизнес и на моите лични качества?
  • Допустимост – от гледна точка законосъобразност, безопасност, опазване на околната среда; Отговаря ли идеята на изискванията на националното и европейското законодателство в областта на туризма, условията за безопасност и засяга ли по-негативен начин околната среда?
  • Пазарен шанс – Реализацията на бизнес идеята ще намери ли прием на пазара? Съществува ли у потребителите на туристически продукти такава потребност и готови ли са да платят определена цена за нейното задоволяване?
  • Осъществимост – Има ли подходяща и достъпна технология за реализирането на бизнес идеята, как може да я осигурим? Какво е основното оборудване, откъде и как можем да го доставим? Могат ли да се намерят необходимите изходни материали и квалифицирана работна ръка? Съществува ли необходимата инфраструктура в мястото, където ще се извършва дейността – пътища, електричество, ВиК, отопление, комуникации и др. Ще можете ли да реализирате замисъла от гледна точка на пласмента на готовата продукция?
  • Финансова осигуреност – какви финансови средства трябва да се инвестират за реализирането на бизнес идеята? Могат ли и как могат да се осигурят необходимите финансови ресурси?
  • Доходност – Като ориентир за оценка на доходността на идеите може да служи т.нар. средна норма на печалбата в туристическия бранш. По принцип всички идеи, от които се очаква по-ниска средна норма на печалбата от тази в бранша, следва да бъдат отхвърлени. За оценка на доходността на бизнеса ви препоръчваме да използвате следните два показателя: рентабилност и възвръщаемост.
  • Риск – трябва да се оценят различните видове рискове – пазарен, производствен, търговски, финансов, регулаторен, рискове от извънредни ситуации и др.

Принципът на оценка е следният: при положителна оценка на даден критерий, бизнес идеята преминава през оценка съобразно следващия критерий. Ако отговорът на даден критерий е отрицателен, оценката приключва и бизнес идеята се замразява (което не означава, че никога няма да я реализирате, но по-скоро трябва да я преосмислите). След като бъде преосмислена и модифицирана съобразно критерият, на който не отговаря, бихте могли да преминете към повторна оценка на идеята.

 

Моля, отделете минута, за да оцените отговора, който получихте чрез въпросника, наличен на следния линк: https://steps-bgmk.eu/prashalnik/

Your Answer

18 + 11 =