МОС

Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” /МОС – Кюстендил/ е създадено през 2007 г. То е доброволно обединение на младежи, неправителствени организации, институции и физически лица, работещи по младежки проблеми.
МОС – Кюстендил е представителен орган на младежи от 15 до 29 годишна възраст на територията на община Кюстендил.
Към МОС – Кюстендил могат да се създават съвети, клубове или други звена, които обединяват членовете си на функционален, териториален, професионален или друг принцип.

МОС – Кюстендил е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност за постигане на следните цели и задачи:
1. Стимулиране пълноценната интеграция и социално присъствие на младите хора в живота на Община Кюстендил.
2. Подобряване на условията за живот, обучение и развитие на интелектуалния потенциал на младите хора.
3. Създаване на условия за осмисляне на свободното време на младежите и подпомагане реализирането на дейности със социално-културна насоченост.
4. Поддържане на контакти с български и международни организации от подобен тип.
5. Осведомяване на обществеността за инициативите и дейностите си.

Поставените цели МОС – Кюстендил постига чрез организиране и провеждане на обществено-полезни и доброволчески младежки дейности.
Популяризира дейността си чрез издаване на писмени и рекламни материали и публикации в печатните и електронни медии.

МОС – Кюстендил работи в следните направления:
• Младежки дейности
    • Социални дейности
    • Културни дейности
    • Екология и опазване на околната среда
    • Спортни дейности и туризъм
    • Международни дейности
    • Връзки с обществеността

Членството в „Младежки общински съвет-Кюстендил” е доброволно. Редовни членове могат да бъдат:
– младежки НПО от община Кюстендил
- младежки структури и читалища от община Кюстендил, реализиращи младежки дейности 
- всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице до 29 годишна възраст
   
Сдружението работи в тясно сътрудничество с местни, регионални и държавни институции, училища, детски градини, читалища, неправителствения сектор в област Кюстендил и други заинтересовани страни.
Членове на МОС – Кюстендил участват всяка година в Европейските младежки асамблеи в Брюксел и Страсбург и обсъждат политиките и проблемите за младежта.
Сдружението е член на Гражданския съвет към министъра на младежта и спорта на Република България и е член на НПО мрежа – Кюстендил.

Сдружението е участник в младежки мероприятия с местно, национално и международно значение, концерти и семинари,  в които членовете му са придобили богат опит в организацията на подобен тип мероприятия. Има реализирани множество проекти финансирани от различни организации и институции.

Повече за дейността на МОС – Кюстендил можете да прочетете на официалния сайт на организацията: http://mdm.projectkn.com/

За контакт:
адрес: 2500 гр. Кюстендил, България, ул. Отец Паисий №11
тел.:+359 888 54 57 24
тел./факс: +359 78 52 91 95
e-mail: mos_kn@abv.bg
www.mdm.projectkn.com