Во ноемвриското издание на Проекторат ќе најдете линкови до 167 конкурси за грант поддршка!

Претпоследниот преглед наконкурси за грант поддршка за 2019 година, донесува 34 активни конкурси за грантови каде можете да аплицирате со предлог проекти. Претставуваме и 133 повици во рамките на Horizon 2020 програмата за истражување и иновации со крајни рокови до октомври 2020 година.

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој септемвриски преглед:

1. Отворен повик за доставување на предлози за иницијативи од страна на граѓанските организации за унапредување на женските работнички права (Рок: 9 ноември 2019)https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/call-for-applications/?fbclid=IwAR2Xevio-qRzLbLuzUxwaULWZN4sMMZj0__YAbZcD_RHxhf23THBoNXoNJE

2. Bil & Mellinda Gates Foundation: Иновации за подобрување на влијанието на здравствените кампањи (24-та рунда) (Рок: 13/11/2019) https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/innovations-improving-impact-health-campaigns-round-24

3. Повик за мали грантови – Minor Foundation за заштита на животната средина (Рок: 15/11/2019) http://www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant

4. ИПАРД: Упатство за корисници за мерка – Диверзификација на фарми и развој на бизниси (Рок: 18 ноември 2019 година) https://tinyurl.com/yyb3kcyl

5. Повик на МОН 2019-2020: Министерството за образование и наука доделува грантови за јавните основни и средни училишта за развој и унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција (Рок: 25/11/2019) https://www.surveymonkey.com/r/mon_grant

6. Повик на Балканска мрежа за развој на граѓанско општество (БЦСДН): Програма за зајакнување на капацитети на мрежите на граѓанските организации за транспарентно и отчетно работење (Рок: 29/11/2019) https://tinyurl.com/yxo5vpvy

7. Повик за стартапи на UNICEF Фондот за иновации за компании кои користат технологија на иновативни начини за подобрување на светот (30/11/2019) https://unicefinnovationfund.org/#/submit

8. Повик на Фондот за Западен Балкан: Вториот повик за регионални проекти во Западен Балкан (Рок: 10/12/2019) http://westernbalkansfund.org/2019/10/28/wbf-3rd-call/\

9. UIA Initiative го организира 5-от Повик за предлози за културно наследство и демографски промени (Рок 12/12/2019) https://www.uia-initiative.eu/en/news-events/launch-5th-and-last-uia-call-proposals

10. Повик за грантови на CEPF и BirdLife International: Можност за аплицирање за мали грантови во рамките на the Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot (Рок: 18/12.2019) https://www.birdlife.org/cepf-med/grants

11. Повик – Човечки права програм за активисти кои работат за ГО-и и опшествени работи / Human Rights Advocates Program for Activists working with NGOs on Social Issues: за човечки права и лобирање (Рок: 19. декември 2019), http://humanrightscolumbia.org/hrap/admissions-information

12. Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд – 3 грант програми (рок: 1/02/2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

13. Civica Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

14. Повик – предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy) (Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

15. Повик – Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/

16. Повик – Strive Programme: повик за поддршка на проекти за спречување на насилен екстремизам / зајакнување на младите итн. (Рок: отворен) http://www.hedayahcenter.org/Admin/Content/File-167201813319.pdf

Во делот на компонентите МЕДУМИ и КУЛТУРА, програмата CREATIVE EUROPE ги има следниве отворени повици:

1. Дистрибуција- поддршка на агенти за продажба (на филмови) (Рок: 07/11/2019)

2. Поддршка за телевизиско програмирање (Рок: 28/11/2019 и 14/05/2020)3. Поддршка за развој на аудиовизуелна содржина – единечен проект (Рок: 13/11/2019 и 12/05/2020)4. Поддршка на, Филмски фестивали (Рок: 21/11/2019 и 23/04/2020)5. Поддршка за ЕУ проекти за соработка (Рок: 27/11/2019)6. Поддршка за развој на аудиовизуелна содржина – Скрипување (Рок: 04/02/2020)7. Поддршка за филмско образование (Рок: 12/03/20208. Промоција на европски аудиовизуелни он-лајн дела (Рок: 07/04/20209. Поддршка за развој на европски видео игри (Рок: 12/02/2020)10. Поддршка на меѓународните фондови за копродукција (Рок: 15/01/2020)11. Поддршка за дистрибуција на не-национални филмови – Дистрибутивна селективна шема (Рок: 10/12/2019 и 16/06/2020)12. Поддршка за пристап до пазари (Рок: 06/02/2020)13. Агенти за дистрибуција и продажба Автоматска поддршка (Рок: 08/09/2020 и 29/10/202014. Вмрежување на кина (Рок: 28/05/2020)Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Програмата Erasmus+ ги има следниве (централизирани) повици во наредниот период:1. Поддршка на реформата на политиките, соработката на граѓанското општество во областа на младите (Рок 19/11/2019)2. Социјално вклучување и заеднички вредности: придонесот во областа на образованието и обуката (Рок: 25/02/2020)3. Центри за професионална извонредност (Рок: 20/02/2019)Повиците за аплицирање во Брисел можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Програмата COSME за развој на конкуретноста помеѓу малите и средните претпријатија ги има следниве конкурси за грантови:

1. Повик за предлог проекти Забрзување на размерете на апликациите за иновации за одржлива и кружна модна индустрија COS-CIRCFASH-3-02 (Рок: 17/12/2019) https://tinyurl.com/y2fqa6zo

Дополнително вкупно 133 посебни грант конкурси поделени во 10 групи за поднесување предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020, Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најава со EU Login):

I. H2020 ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА1. Инструмент за мали и средни претпријатија (SME Instrument) – микс на грант и вложување во удели (Рок: 8. јануари 2019) https://tinyurl.com/y2bt3f6n2. Врсничко учење помеѓу агенции за иновации (Рок: 17 март 2020) https://tinyurl.com/y4sj4tdo3. Брза патека за иновации (Рок: 19. Февруари 2020) https://tinyurl.com/yy78r5q7

II. H2020 ИДНИ И РАСТЕЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET))1. FET-Open Challenging Current Thinking FETOPEN-01–2018–2019–2020 (Рок: 13. мај 2020)2. FET Proactive: emerging paradigms and communities

FETPROACT-EIC-05-2019 (Рок: 13 ноември 2019)3. EIC Transition to Innovation Activities FETPROACT-EIC-06-2019 (Рок: 13 ноември 2019)4. International Cooperation on Quantum Technologies FETFLAG-06-2020 (Рок: 13 ноември 2019)5. Training and Education on Quantum Technologies FETFLAG-07-2020 (Рок: 13 ноември 2019)6. Complementary call on Quantum Computing FETFLAG-05-2020 (Рок: 13 ноември 2019)7. FET Innovation Launchpad FETOPEN-03-2018-2019-2020 (Рок: 14 октомври 2020)Сите повици од ФЕТ овде: https://tinyurl.com/y5a52zdw

III. H2020 ЗДРАВЈЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И ДОБРОСОСТОЈБАВкупно 18 отворени конкурси со краен рок на 20. април 2020 https://tinyurl.com/y23ksoqu

IV. H2020 ЕВРОПСКИ СОВЕТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ/ EUROPEAN RESEARCH COUNCIL1. ERC Synergy GrantERC-2020-SyG (Рок: 05 ноември 2019) https://tinyurl.com/yxpd74so2. Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant ERC-2020-POC (Рок: 21/01/2020) https://tinyurl.com/y5c7g77v

V. H2020 НАНОТЕХНОЛОГИИ, НАПРЕДНИ МАТЕРИЈАЛИ, БИОТЕХНОЛОГИЈА, НАПРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКАСо вкупно 11 отворени конкурси со крајни рокови на 12 декември 2019 и 5 февруари 2020 https://tinyurl.com/y4slfx5s

VI. H2020 БЕЗБЕДНА, ЧИСТА И ЕФИКАСНА ЕНЕРГИЈАВкупно 26 отворени конкурси со крајни рокови на декмеври 2019,јануари и март 2020 https://bit.ly/2OxjeMe

VII. РАЗВОЈ НА ЕФЕКТИВНОСТА НА БЕЗБЕДНАТА УНИЈАЕден повик „Building blocks for resilience in evolving ICT systems“ (Рок: 19/11/2019) https://tinyurl.com/y4rzgo39

VIII. ГРАДЕЊЕ ИДИНА СО МАЛКУ ЈАГЛЕДРОД И ОТПОРНА КЛИМАТСКАВкупно 40 отворени конкурси со крајни рокови на 15 и 16 јануари 2020 и 5 февруари 2020 https://tinyurl.com/y46jvoqn

IX. ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈАВкупно 10 отворени конкурси со крајни рокови на 5 февруари 2020 https://tinyurl.com/y6yrpfcf\X . ДИГИТАЛЗАЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИИ

Вкупно 15 отворени конкурси со крајни рокови на 13 ноември 2019, 12 декември 2019 и 5 февруари 2020 5 https://tinyurl.com/yylwkvvt

За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на Обуката за пишување на предлог проекти одЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои се на:· 5-6 ноември 2019 (Основна Обука за пишување ЕУ проекти)· 12-13 -14 ноември 2019 (Напредна Обука за планирање ЕУ проекти)

Детални информации за начините на поддршка за подготовка на проектни апликации за овие повици може да најдете на следниот линк: https://goo.gl/oCeBCa , каде ќе најдете електронска апликација за учество. Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ Иново, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk