Наслов на проектот: „STEPS – Подршка на претприемништвото и популаризирање на услугите во туризмот”

Водечки партнер: Здружение  „Младински општински совет“, Ќустендил, Бугарија

Партнер 2: Здружение „Регионален Центар за соработка СПЕКТАР, Кр. Паланка, Македонија

Приоритетна оска: Туризам

Специфична цел: 2.2 Зголемување на конкурентноста на туристичката понуда во прекуграничниот регион

Времетраење:  18.10.2016 – 17.01.2018 /15 месеца/

Вкупен буџет:  119530,31 евра

Дејности по проектот:

 • Активност 1 – Истражување: Можности и предизвици за изработка на квалитетни туристички услуги и продукти во прекуграничниот регион;
 • Активност 2 – Акциски план за подршка на претприемништвото во туримот;
 • Активност 3 – Специјализирана обука за млади претприемачи во туризмот;
 • Активност 4- Он лајн платформа за бизнис консултации во туризмот;
 • Активност 5- Он лајн консултации за старт ап компании во секторот Туризам;
 • Активност 6- Настан за создавање на мрежа на млади претприемачи во туризмот;
 • Активности за комуникација и визуализација;
 • Проектен менаџмент и известување

Целни групи:

 • – невработени лица на возраст над 18 години;
 • – ученици на возраст над 18 години;

Директни бенефициенти од проектот се:

 • – Ученици и невработени лица на територијата на Македонија и област Ќустендил;
 • – Бизнис секторот и неговите организации на територијата на Североисточна Македонија и област Ќустендил;

Крајните корисници на проектот ќе бидат:

 • – Населението на транграничниот регион;
 • – Субјектите од туристичкиот сектор;
 • – Туристите;

Резултати од проектот:

 • Извршено проучување за идентификација на потребите и предизвиците во туристичкиот сектор по однос на човечките ресурси, квалитетот на услугите и иницијативите за претприемничтво;
 • Извршена обука за 40 млади претприемачи во туризмот;
 • Разработена онлајн СТЕПС платформа за активни образовни иницијативи со фокус врз младите во сферата на претприемништвото и самовработувањето во туристичкиот сектор;
 • Формализирана 1 мрежа од претприемачи во туризмот;

Сите резултати ќе донесат дополнителна полза во прекуграничниот регион, вклучувајќи создавање на атрактивна средина за развивање на туристичкиот сектор; потикнување на креативното мислење и перспективите на локалниот еокономски развој и подобро решавање на основните проблеми, сврзани со младите на трансгранично ниво.