ЗА ПРОЕКТОТ

„STEPS – Подршка на претприемништвото и популаризирање на услугите во туризмот”

 

Приоритетна оска: Туризам

Специфична цел: 2.2 Зголемување на конкурентноста на туристичката понуда во прекуграничниот регион

Времетраење:  18.10.2016 – 17.01.2018 /15 месеца/

Партнери на проектот

Водечки партнер: Здружение  „Младински општински совет“, Ќустендил, Бугарија

Партнер 2: Здружение „Регионален Центар за соработка СПЕКТАР, Кр. Паланка, Македонија