Име на проекта: „СТЪПКИ – Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”

Водещ партньор: Сдружение “Младежки общински съвет”, гр. Кюстендил , България
Партньор 2: Сдружение “Регионален център за сътрудничество – Спектър”, гр. Крива Паланка, Македония

Приоритетна ос: Туризъм
Специфична цел: 2.2. Повишаване на конкурентоспособността на туристическото предлагане в транс-граничния регион
Продължителност: 18.10.2016 – 17.01.2018 /15 месеца/
Общ бюджет: 119530,31 (в евро)

Дейности по проекта:

 • Дейност 1 – Проучване “Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в транс-граничния регион”
 • Дейност 2 – План за действие за подкрепа на предприемачеството в туризма
 • Дейност 3 – Специализирано обучение за млади предприемачи в туризма
 • Дейност 4 – Онлайн платформа за бизнес консултации в туризма
 • Дейност 5 – Онлайн консултации за стартиращи предприятия в сектор Туризъм
 • Дейност 6 – Събитие за създаване на мрежа от млади предприемачи в туризма
 • Дейности за комуникация и публичност
 • Управление и докладване на проекта

Целеви групи:

 • Безработни на възраст над 18 години
 • Ученици на възраст над 18 години

Директните бенефициенти на проекта са:

 • Ученици и безработни на територията на Североизточна Македония и Област Кюстендил
 • Бизнеса и неговите организации на територията на Североизточна Македония и Област Кюстендил
 • Крайните бенефициенти на проекта ще бъдат:
 • Населението на транс-граничния регион
 • Субектите от туристическия сектор
 • Туристите

Резултати по проекта:

 • Проведено проучване за идентифициране на нуждите и предизвикателствата в туристическия сектор по отношение на човешките ресурси, качеството на услугите и предприемаческите инициативи
 • Проведено обучение за 40 млади предприемачи в туризма от България и Македония
 • Разработена онлайн STEPS платформа за активни образователни инициативи с фокус върху младежите в сферата на предприемачеството и самонаемането в туристическия сектор
 • Създадена мрежа от предприемачи в сферата на туризма

Всички тези резултати ще донесат допълнителни ползи за трансграничния регион, вкл. създаване на атрактивна среда за развитие на туристическия сектор, насърчаване на креативното мислене и перспективите за местно икономическо развитие и по-добро разрешаване на основните проблеми, свързани с младежите на трансгранично ниво.