ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЛАДИТЕ ХОРА

Впериода 5-7 ноември 2019 г. се проведе обучение за повишаване на капацитета на младите хора от малките населени места от област Кюстендил в рамките на проект „Активните младежи – фактор за развитие на малките населени места“.

            Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” в рамките на Националнапрограма за младежта и се финансира от Министерство на младежта и спорта.

В семинара се включиха 20 младежи от сформираната целева група по проекта.

Целта бе повишаване на знанията и капацитета на участниците, както и повишаване на тяхната пригодност за заетост.

По време на обучението бяха проведени лекции, упражнения и ролеви игри с практическа насоченост за повишаване на уменията за комуникация и адекватно поведение на младите хора по време на интервю за работа,  за избор на професия и др.