ПРОУЧВАНЕ “ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОСИГУРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ”

В периода януари – февруари 2017 г. бе проведено проучване на тема Възможности и предизвикателства пред осигуряването на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион България-Македония”.

Проучването е в изпълнение на Договор СВ006.1.22.142/01 между “Региоплан” ЕООД и Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” в рамките на проект „STEPS – Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма“, код на проекта – CB006.1.22.142, финансиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Като резултат от проучването бе разработен доклад, представящ резултатите от извършеното проучване на туристическото обслужване и продукти в целевата територия, включително и анкетно проучване сред повече от 150 ключови заинтересовани страни и бенефициенти.
Целта на изследването бе извършването на преглед, анализ и заключение относно нивото на услугите и продуктите в изследваната територия по отношение на туристическия сектор, както и предлагането на подобрения, фокусирани върху квалификацията на персонала в туристическия сектор, маркетинга и рекламата, предприемаческите инициативи.

Информацията относно туристическите услуги и продукти в целевата територия и предложените подобрения в ключови области на развитие, ще допринесат за постигане на предвидените цели и резултати по проекта.

Анализ и Резултати от анкетното проучване – BG
Анализ и Резултати от анкетното проучване – MK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.