ЕДНОДНЕВНИ ФОКУС ГРУПИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

На 28 и 29 март 2017 г. в гр. Кюстендил и гр. Крива Паланка, Македония се проведоха две еднодневни срещи на съвместни фокус групи за разработване на план за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма в трансграничния регион на България и Македония.
Инициативите са част от проект „СТЪПКИ – Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”, № CB006.1.22.142, реализиращ се по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония, съфинансирана от Европейския съюз.

Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство със Сдружение “Регионален център за сътрудничество – Спектър”, гр. Крива Паланка, Македония.
В рамките на двете срещи беше представен проект на план за действие в сферата на туризма, разработен от съвместен екип от четирима експерти от България и Македония. Целта на плана е да се идентифицират конкретни мерки за повишаване на квалификацията и уменията, насърчаване на предприемаческото мислене в сектора на туризма, заедно с предложения за подобряване на образованието, бизнес средата и законодателството, идентифициране на отговорните органи и показателите, които да бъдат наблюдавани и оценявани.
Проектът на плана бе разгледан с оглед на получаване на обратна връзка от представители на туристическия сектор и включване на съгласуваните им коментари в окончателната версия. Във двете фокус групи се включиха общо 40 участника – представители на местна власт, туроператори, ресторантьори, хотелиери, студенти в специалност „Туризъм”, медии и др.
Планът за действие заедно с проведеното преди това онлайн проучване ще се превърне в основа за разработване и провеждане на специализирано обучение за младите хора, за да се отговори на нуждите на туристическия сектор от гледна точка на осигуряване на високо качество на услугите и развитие на предприемачески инициативи.

План за действие в сферата на туризма – BG
План за действие в сферата на туризма – MK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.